Sieťová technika | Murrelektronik

Sieťová technika od spoločnosti Murrelektronik

Dáta na správnej ceste!

Tu si môžete stiahnuť Bielu knihu!

Priemyselné komunikačné siete ako nosná štruktúra digitalizácie

Stroje a zariadenia stále viac komunikujú navzájom a vaše siete fungujú ako životodarné tepny pre tok údajov. Úspešnú digitalizáciu je preto možné zabezpečiť iba s výkonnou a spoľahlivou sieťovou technikou. Sú komunikačné siete dostatočne silné pre stále flexibilnejšie aplikácie? Aké sú predpoklady funkčne spoľahlivej siete pre klasické/alebo digitálne požiadavky? Pripravení na dátovú komunikáciu zajtrajška?

Koncipovanie, plánovanie ako aj implementácia priemyselných komunikačných sietí vyžadujú fundované know-how v automatizačnej technike, ktorá umožňuje funkčnú bezpečnosť, otvorenosť a flexibilitu – vrátane všetkých požiadaviek zosietenia s neustále sa zvyšujúcim tokom dát.

Spoločnosť Murrelektronik si je vedomá, že to nezávisí len od komponentov, ktoré pokrývajú všetky požiadavky od solídnej základnej funkčnosti až po enormnú rôznorodosť funkcií. Oveľa dôležitejšie je poskytovať ako partner pomoc pri rozhodovaní a tipy, ktoré optimalizujú tok údajov a redukujú tiež komplexnosť inštalácie.

Aby bolo možné vidieť priemyselné siete ako celok, zdieľa Murrelektronik know-how v oblasti prepojenia strojov, ale aj „know-where“, kam možno komponenty účelne umiestniť – vrátane praktických podrobností a aspektov, ktoré podčiarkujú pridanú hodnotu zákazníka pre vhodné riešenie.

Zosietenie so systémom, zosietenie podľa potreby

Dnešná výrobná scéna vyžaduje možnosť rýchleho a flexibilného prispôsobenia. Pri vhodnej sieťovej topológii je práve preto potrebné dbať na to, že táto dátovo-technická funkčná bezpečnosť strojov a zariadení musí byť vytvorená systematicky a zároveň s orientáciou na príslušné potreby. Dôležité je tiež preveriť koncepciu z hľadiska redundantnej štruktúry cez priebežnú segmentáciu na všetkých úrovniach, až po bezbariérové napojenie na nadradené systémy.

Priemyselné siete musia byť navrhnuté tak, aby boli otvorené, flexibilné a vhodné pre danú aplikáciu: Práve z tohto dôvodu rozhodujú o správnej sieťovej topológii individuálne faktory a používatelia poznajú základné funkčnosti a tiež ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú zosietenie. Medzi ne patrí napríklad digitálna udržateľnosť a diagnostika siete pre väčšiu stabilitu siete. 

Sieťové prepínače ako rozhodujúce prvky v zosietených štruktúrach

Inteligentné infraštruktúrne komponenty – krátko nazývané sieťové prepínače/switsches – načítavajú vstupujúce dáta a odosielajú ich na port s príslušným príjemcom. Od výkonnosti sieťových prepínačov a komponentov/účastníkov sa prejavuje výkon siete. V závislosti od toho sa volia nespravované alebo spravované sieťové prepínače.

Nespravované sieťové prepínače poskytujú ethernetovým zariadeniam sieťové pripojenia pre vzájomnú komunikáciu. Ako sprostredkovatelia dopĺňajú do siete ďalšie porty, neponúkajú inteligentné funkcie, ani nemôžu riadiť sieťovú prevádzku. V priemyselných prostrediach sa nespravované prepínače často využívajú v malých sieťach.

Spravované sieťové prepínače poskytujú naopak rozsiahle možnosti v konfigurácii portov a zariadení. Preberajú dôležité funkcie v oblasti analýzy chýb, diagnostiky sietí a redundančných mechanizmov. Tieto prepínače optimalizujú dátovú prevádzku, zvyšujú však nároky na konfiguráciu a tým aj celkové náklady. Ich použitie v topológii siete však ponúka výhody, ktoré znamenajú väčšiu kontrolu v sieti, napríklad pri vzdialenom prístupe.

Všetka úcta Priemyselným sietiam!

Šesť typických sieťových scenárov ukazuje, AKO a KDE môže správne použitie sieťových prepínačov optimalizovať priemyselnú sieť. Riadenie dátovej prevádzky so sieťovými prepínačmi skrýva šance a potenciály, ktoré Murrelektronik predstavuje ako pomoc pri rozhodovaní – takže technológie, náklady a procesy sú dokonale prispôsobené aplikácii.

Kľúčom k vyššej efektivite v sieti sú faktory, ako je decentralizácia a systémový prístup, pre ktoré ponúka Murrelektronik individuálne krivky učenia, ktoré zvyšujú vlastné know-how v oblasti prepájania strojov. Spoznajte, ako sa dajú optimalizovať priemyselné siete – s konektivitou na mieru!

Prípad 1: Kontrola topológie a optimalizácia toku údajov

Predtým

Východiskovým bodom sú prepínače v rozvodnej skrini, ktorých vedenia siahajú ďaleko (niekoľko 50 m) do poľa a ktoré často vedú na to isté miesto. V decentrálnych rozvodných skriniach to spôsobuje enormné priestorové problémy a neprehľadnú rôznorodosť množstva káblov.

alebo

Ak je v druhej, decentrálnej rozvodnej skrini umiestnený ďalší prepínač, dá sa táto inštalačná štruktúra realizovať oveľa jednoduchšie a transparentnejšie.

Potom

Decentrálny sieťový prepínač ako kapitán v poli len s jediným káblom z rozvodnej skrine, za ktorým nasleduje hviezdicová topológia v poli.

alebo

Nahradenie druhého sieťového prepínača prepínačom IP67.

Výhoda

Redukovanie nákladov vďaka menšiemu počtu vedení a premiestneniu z rozvodnej skrine von, kratšia inštalačná doba, úspora miesta, jednoduchšie hľadanie chýb (len pri prerušení kábla medzi rozvodnou skriňou a modulom), úspora hmotnosti.

Aplikácia

Logistické centrá, výrobné linky (automobilový sektor), široké spektrum robotických aplikácií, lisovne, lakovne, žeriavové systémy, potravinársky priemysel, automatizované riadené vozidlá

Zhrnutie

Moderná inštalácia strojov a zariadení s jednoduchým vedením káblov a optimalizáciou nákladov.

Späť na prehľad

Prípad 2: Prechod zo zbernice Profibus na zbernicu ProfiNET

Predtým

Klasická, optimalizovaná technológia profibusovej zbernice pri použití so všetkými nevýhodami, keďže Profibus už nie je podporovaný v celom rozsahu a okrem toho má líniovú štruktúru. Okrem toho sú vedené dlhé zbernicové káble, čo môže spôsobiť náročné hľadanie chýb v zbernicovej sieti. Ďalšími nevýhodami sú nevyhnutné zakončovacie odpory ako častý zdroj chýb, nemožnosť integrácie IT služieb a fixné adresovanie pomocou prepínačov DIP.

Potom

ProfiNET poskytuje zákazníkovi podporovanú voľnú voľbu topológie. ProfiNET je založený na priemyselnom ethernetovom štandarde na prenos údajov a umožňuje tým prepojenie na úrovni poľa a zároveň zaručuje kombináciu s priemyselnými IT funkciami.

Okrem toho je ProfiNET podporovaný všetkými aktuálnymi štandardnými protokolmi, ďalej vyvíjaný a skracuje inštalačné doby a doby výpadkov vďaka automatickému riadeniu topológie. Zariadenia ProfiNET možno ľahko zabudovať do topológie bez akýchkoľvek konfiguračných krokov a sú programované automaticky riadiacim systémom. Výmena, resp. inštalácia zariadení PROFINET nevyžaduje žiadne nástroje ani programovacie znalosti.

Výhoda

Veľká flexibilita v štruktúre systému, otvorenosť a flexibilita štandardného perspektívne bezpečného štandardu ProfiNET, vysoká rýchlosť prenosu údajov, rozšírená diagnostika, perspektíva TSN.

Aplikácie

Všetky odvetvia, ktoré používa Profibus, roboty s meničom nástrojov, dopravné linky pre automobilový priemysel, strojárstvo, obrábacie stroje.

Zhrnutie

Inteligentné prepojenia pomocou zbernice ProfiNET ako state-of-the-art v oblasti konfigurácie a údržby, ako aj hľadania chýb. Nahradenie starých profibusových systémov bez podpory a aktualizácie.

Späť na prehľad

Prípad 3: Prechod z Nespravovaných na Spravované sieťové prepínače

Predtým

Inštalované sú nespravované sieťové prepínače, ktoré zaručujú rýchle a nekomplikované uvedenie do prevádzky. Táto konfigurácia nevyžaduje žiadne programovanie či individualizáciu.

Potom

Prechod na spravované sieťové prepínače ponúka parametrizáciu prepínačov a tým väčšie množstvo funkcií a diagnostických schopností. Spravované sieťové prepínače riadia ako dirigenti/kapitáni dátovú prevádzku a umožňujú pripojenie na konfiguračné nástroje prostredníctvom portálu TIA. Spravované sieťové prepínače zaručujú vzdialenú údržbu. Spravované sieťové prepínače ProfiNET sa dajú automaticky konfigurovať riadiacim systémom v topológii.

Výhoda

Informácie zo systému na analýzu a rozširovanie funkcií, ako je vzdialená údržba, otvárajú nový servisný potenciál. Spravované sieťové prepínače sú možnými pomocníkmi pri diagnostike. Žiadne preťaženie systému príliš veľkým množstvom nespravovaných prepínačov (iba pri správnej štruktúre sieťového systému). Nastavené parametre sa dajú jednoducho kopírovať a implementovať na ďalšie spravované prepínače. V prípade spravovaných sieťových prepínačov ProfiNET sa pri uvádzaní do prevádzky adresovanie a parametrovanie automaticky preberá z riadiaceho systému. Pri uvádzaní do prevádzky nie je nutný priamy zásah do spravovaného prepínača ProfiNET, čo zase šetrí náklady na inštaláciu.

Aplikácie

Oblasť výroby obrábacích strojov, strojárstvo, dopravné linky, mobilné stroje, robotické aplikácie, potravinársky priemysel… vrátane funkcií ako je vzdialená údržba strojov, monitorovanie stavu, preventívna údržba

Zhrnutie

Optimálna prevádzka priemyselnej ethernetovej siete s plynulou dátovou prevádzkou v aplikácii. Dáta z aplikácie zaisťujú diagnostiku. Topológie je možné analyzovať na základe plánu a v prípade výpadku rýchlo vykonať opravu za pomoci hľadania chýb. Vzdialená údržba šetrí servisné zásahy. Pri spravovaných sieťových prepínačoch sa musí počítať s vyššími investičnými nákladmi.

Späť na prehľad

Prípad 4: Modernizácia vybavenia/rozšírenie

Predtým

Modernizácia/renovácia stroja nesú so sebou výzvy, pretože z dôvodu rozšírenia modulov a s tým spojeného väčšieho počtu portov budú potrební ďalší účastníci.

Potom

Zodpovedajúce koncepčné poradenstvo zaisťuje optimálne prepojenie stávajúcich strojov s novými požiadavkami. V prepojení strojov sú možné redundantné systémy. Proces prepojenia môže byť tiež štandardizovaný, čo zjednodušuje nastavenie strojov.

Výhoda

Strojové dáta a ich spracovanie ako aj vizualizácia sú trvalo aktualizované – vrátane (nového) usporiadania inštalačnej techniky, preverenia nákladov a úžitku a kontroly systému.

Aplikácia

Modernizácia vybavenia strojov technologickými obnovami a/alebo odvolaniami v každej branži.

Zhrnutie

Vhodné zosietenia pre modernizované stroje s optimálnou dátovou perifériou v sieti strojových zariadení, ako aj v existujúcom výrobnom prostredí.

Späť na prehľad

Prípad 5: Napojenie pre nové stroje

Predtým

Stojíte pred zmenou prepojenia strojov z klasickej, zvyčajnej metodiky na aktuálne technológie a štandardy. Ešte chýba (nové) oboznámenie sa s alternatívnymi riešeniami a vhodnými inováciami.

Potom

Po poskytnutí systémového poradenstva pre siete budete lepšie chápať dané možnosti a variabilitu výberu technológie/platformy vrátane slobody rozhodovania ohľadom ďalších funkcií, ako je analýza údajov a riešenie problémov.

Výhoda

Výrobca strojov má pre stroje zvládnuteľnú a strategicky navrhnutú inštalačnú technológiu. Princíp opakovateľnosti pri nových projektov má potenciál a uvedenie do prevádzky s vlastným modulárnym pripojením zvyšuje kompetentnosť.

Aplikácia

Nové stroje môžu vznikať vo všetkých oblastiach.

Zhrnutie

Redukovanie nákladov, viac know-how v oblasti prepájania strojov a vyššia, vlastná efektívnosť riešení – možné je všetko.

Späť na prehľad

Prípad 6: Centrálne a decentrálne zosietenie (IP20 alebo IP67)

Predtým

Štandardne sú prepínače IP20 integrované v rozvodnej skrini. Pri požiadavke decentrálneho variantu je externá rozvodná skriňa vybavená prepínačom IP20.

Potom

Decentrálne sieťové prepínače s vysokým stupňom ochrany sa inštalujú priamo do procesu a zosieťujú IO periférie v poli. Signifikantne sa tým znižujú požiadavky na miesto, na kabeláž a samotnú inštaláciu.

Výhoda

Zefektívnenie infraštruktúry priemyselného ethernetu a s tým spojené zníženie vynaloženého úsilia a nákladov vedie k vyššej ziskovosti decentralizovaných sieťových štruktúr. Topológie zariadenia sa zjednodušujú a stávajú prehľadnejšími a umožňujú rýchlejšie uvedenie do prevádzky.

Aplikácia

Logistika, výrobné linky, veľké zariadenia (obalový priemysel, lakovne, žeriavové systémy), automatizované riadené vozidlá, klasická strojárenská výroba

Zhrnutie

Decentrálne, nákladovo optimalizované prepojenie strojov podľa potreby.

Späť na prehľad

Tu si môžete stiahnuť Bielu knihu!

Po vyplnení nasledujúceho formulára sa dostanete do našej oblasti sťahovania.

Zadajte výsledok výpočtu vyššie.
captcha
* povinné pole
Dobrý deň
Newsletter
Sme tu pre Vás!
Môžete sa k nám dostať mnohými kanálmi...